DOPRAVA ZDARMA při nákupu nad 900,-Kč.

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí provozovatel e-shopu tutulu.cz
– Mgr. Gabriela Burdychová, identifikační číslo 075 25 320, se sídlem Brno, Veveří, Sušilova 770/5, PSČ 602 00, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na druhé straně stojí kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou mají přednost ujednání individuální smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, užitných vzorů či patentů prodávajícího.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.tutulu.cz, přičemž kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, odeslaným na kupujícím zadanou e-mailovou adresu; na uzavření kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem, přičemž kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

Vztahy a případné spory, vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let ode dne jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze způsobem uvedeným v samostatném sdělení prodávajícího ke zpracování osobních údajů, případně na základě souhlasu kupujícího poskytnutého v rámci nákupu. Poučení o zpracování osobních údajů v samostatném odkazu, nacházejícím se na webových stránkách www.tutulu.cz.

III. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes e-shop tutulu.cz je možné činit na webových stránkách www.tutulu.cz nebo e-mailem na e-mailovou adresu gabriela@tutulu.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu tutulu.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dodání zboží, které jsou uváděny vždy zvlášť.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně všech daní a poplatků. Tato celková cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím e-shopu tutulu.cz, nacházejícím se na webové stránce www.tutulu.cz;
  • e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu gabriela@tutulu.cz.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Kupující spotřebitel má právo v souladu ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu ve smyslu ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Rozhodne-li se kupující spotřebitel využít práva odstoupit od kupní smlouvy, musí odstoupení od kupní smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese odstupující kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Při odstoupení od kupní smlouvy zasílejte zboží na adresu:

Mgr. Gabriela Burdychová
Sušilova 770/5
602 00 Brno-Veveří
Česká republika

Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě, za niž se v tomto případě považuje i zaslání e-mailu na e-mailovou adresu gabriela@tutulu.cz.

Odstupující kupující spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající v souladu s ust. § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, snížit vracenou kupní cenu o tomu odpovídající částku.

Uhrazená kupní cena za vrácené zboží včetně nákladů na dodání zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy.  Jestliže odstupující kupující spotřebitel zvolil při koupi zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající odstupujícímu kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit uhrazenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží odstupujícímu kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu odstupující kupující spotřebitel  vrátí zboží zpět.

Kupující spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu své bankovní spojení pro účely vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží. Neuvede-li kupující spotřebitel toto spojení, bude mu kupní cena včetně nákladů na dodání zboží vrácena poštovní poukázkou C, zaslanou na adresu jeho bydliště, kterou uvedl v objednávce zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy z jiných důvodů

Odstoupit od kupní smlouvy lze i z jiných důvodů, výslovně stanovených obecně závaznými právními předpisy, přičemž toto právo náleží kupujícímu i prodávajícímu.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba debetní nebo kreditní kartou;
  2. platba předem bankovním převodem.
  3. platba při převzetí zboží dobírkou.

Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy zboží převezme.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající využívá k doručování zboží kupujícím výhradně Zásilkovnu, kterou se rozumí síť výdejních míst po celé České republice, provozovaná obchodní společností Zásilkovna s.r.o., identifikační číslo 284 08 306, se sídlem Praha, Libeň (Praha 9), Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00.

Kupující si při objednávání zboží sám zvolí, ve kterém konkrétním výdejním místě Zásilkovny si chce zboží od prodávajícího vyzvednout. Seznam dostupných výdejních míst Zásilkovny je uveden na webových stránkách www.tutulu.cz.

Zboží bude doručeno do kupujícím zvoleného výdejního místa Zásilkovny zpravidla do 3 pracovních dní ode dne expedování zboží prodávajícím. 

Zboží zůstane uložené ve výdejním místě Zásilkovny nejdéle 7 dní ode dne, kdy bude do výdejního místa doručeno. Kupující si v případě potřeby tuto lhůtu může zdarma prodloužit až na 21 dní, pokud tuto službu Zásilkovna aktuálně umožňuje.

Kupující může přesnou polohu svého zboží sledovat na webové stránce www.zasilkovna.cz/vyhledavani. 

Cena za službu Zásilkovna je uvedena na webových stránkách www.tutulu.cz.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. a ust. § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou.
Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Kupující je dále podle ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije:

  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.

O vyřízení reklamace je kupující spotřebitel informován prodávajícím elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku uplatnění reklamace.

X. Kontrolní orgán, řešení stížnosti

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

Na tento orgán se lze obrátit se stížnostmi na činnost prodávajícího v případech uvedených obecně závaznými právními předpisy.

Stížnosti na činnost e-shopu tutulu.cz je rovněž možné činit přímo prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu gabriela@tutulu.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 25. 11. 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Brno, 25. 11. 2019

Aktualizace…
  • Žádné produkty v košíku.
Vyberte měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro